Klasyfikacja ogniowa - nierozprzestrzenianie ognia (NRO)

Nierozprzestrzenianie ognia (NRO) dotyczy elementów i rozwiązań stosowanych w budynkach, takich jak system fasad czy przekrycia dachu.

7 lipca 2009 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zawarte jest w nim rozróżnienie pomiędzy nierozprzestrzenianiem ognia a elementami określanymi jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO), słabo rozprzestrzeniające ogień lub silnie rozprzestrzeniające ogień na potrzeby WT.

Nierozprzestrzenianie ognia NRO - co to znaczy?

Dotychczas znaczenie określenia „nierozprzestrzeniające ognia” NRO było często źródłem nieporozumień. Z dosłownym rozumieniem tej klasyfikacji wiązało się oczekiwanie, że wszelkie przegrody klasyfikowane jako NRO nie będą rozprzestrzeniać ognia, podczas gdy w trakcie pożaru niektóre z nich nie tylko gwałtownie rozprzestrzeniają ogień, lecz także same spalają się doszczętnie. W związku z tym warto przypomnieć, że określenia dotyczące rozprzestrzeniania ognia w Warunkach Technicznych, również metody badań, oceny i klasyfikacje odnoszą się do bardzo wczesnej, początkowej fazy rozwoju ognia. W wyniku takich działań może zdarzyć się, że element nierozprzestrzeniający ognia według Warunków Technicznych w rzeczywistości silnie i szybko rozprzestrzenia ogień. Dzieje się tak w sytuacji, gdy:

  • w skład elementu wchodzą materiały/ wyroby palne (im ich więcej, tym większa różnica między nazwą a rzeczywistym zachowaniem) i/lub
  • gdy pojawi się źródło ognia większe niż podczas badania, o co w rzeczywistości nietrudno.

Przegrody sklasyfikowane jako NRO mogą gwałtownie rozprzestrzeniać ogień i same ulegać doszczętnemu spaleniu.

Jest to możliwe również wtedy, gdy występują różnice, nawet drobne, w stosunku do rozwiązania zbadanego i sklasyfikowanego jako nierozprzestrzeniające ognia zawierającego palne komponenty, np. zastosowano te same materiały, ale o innych grubościach lub gęstościach, użyto nieodpowiednich materiałów zamiennych, inaczej rozwiązano detale, w tym połączenia międzywarstwowe, zastosowano inne łączniki, zmieniono ich rozstawy, zrezygnowano z uszczelnień lub zastosowano inne, gdy występują nieszczelności, lokalne uszkodzenia itp. Przy takich różnicach wykonania nawet niewielkie źródło ognia może doprowadzić do rozwoju pożaru.

Podejmując decyzję o zastosowaniu konkretnych rozwiązań ścian i dachów (przekryć) w nowych i remontowanych budynkach, z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania ognia, warto wziąć pod uwagę, że:

  • określenie w Warunkach Technicznych i klasyfikacja „nierozprzestrzeniający ognia” nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że element nie rozprzestrzenia ognia w warunkach pożaru. Jest to prawdziwe jedynie w odniesieniu do elementów z wyrobów niepalnych, takich jak skalna wełna mineralna;
  • w rzeczywistych warunkach pożaru element spełniający kryteria określenia „nierozprzestrzeniający ognia”, ale zawierający palne materiały, będzie (z definicji) rozprzestrzeniał ogień.
  • w wypadku elementów zawierających wyroby palne należy zwracać szczególną uwagę na zakres zastosowania klasyfikacji dotyczącej stopnia rozprzestrzeniania ognia, a jednocześnie bezwzględnie egzekwować zgodność wykonania i eksploatacji elementu z warunkami klasyfikacji. Dotyczy to zarówno jakości i rodzaju zastosowanych materiałów, jak i detali wykonania.

Odkryj więcej korzyści dla Twojego domu!

Trwałość
Zalety wełny skalnej Trwałość
Zalety wełny skalnej

Trwałość

Sprawdź, dlaczego wełna skalna zapewni skuteczną izolację przez cały okres użytkowania ocieplonego nią budynku.
Sprawdź, dlaczego wełna skalna zapewni skuteczną izolację przez cały okres użytkowania ocieplonego nią budynku.
Dowiedz się więcej o trwałości wełny skalnej ROCKWOOL
Efektywność energetyczna
ZALety WEŁNY SKALNEJ Efektywność energetyczna
ZALety WEŁNY SKALNEJ

Efektywność energetyczna

Sprawdź, dlaczego wełna skalna zapewnia poprawę efektywności energetycznej izolowanych budynków.
Sprawdź, dlaczego wełna skalna zapewnia poprawę efektywności energetycznej izolowanych budynków.
Dowiedz się więcej o efektywności energetycznej
Izolacja akustyczna
ZALETY WEŁNY SKALNEJ Izolacja akustyczna
ZALETY WEŁNY SKALNEJ

Izolacja akustyczna

Sprawdź, dlaczego wełna skalna jest najlepszym rozwiązaniem do izolacji akustycznej.
Sprawdź, dlaczego wełna skalna jest najlepszym rozwiązaniem do izolacji akustycznej.
Dowiedz się więcej o izolacji akustycznej
Back